přihlášení

Vytvoření dynamického vědeckého týmu na bázi nanotechnologií

Cílem projektu je vytvoření aktivního vědeckého týmu pro řešení aktuálních a perspektivních problematik v nanotechnologiích s předpokladem výrazných výstupů VaV pod vedením významných zahraničních vědeckých osobností (prof. M. Cada, prof. P. Filip, prof. J. Rak), kdy v týmu jsou zahrnuti další zahraniční vědečtí pracovníci (prof. K. Watanabe, dr. I. Vávra), reintegrující se čeští vědečtí pracovníci (dr. D. Legut, dr. J. Hamrle) a mladí tuzemští pracovníci včetně studentů. Tým bude tvořen dvěma odbornými skupinami.

Jedna skupina pod vedením prof. M. Cady (Dalhousie U.) bude odborně rozvíjet vědecký výzkum v nanomagnetizmu a nanofotonice (získání nových fyzikálních poznatků o reálných magnetických nanostrukturách a nanočásticích, diagnostika pomocí spektrální elipsometrie, magnetooptiky a techniky plazmonových vln, modelování nových nanofotonických struktur s implementovanými defekty, materiálové a konstrukční návrhy nanofotonických jednotek.).

Druhá skupina pod vedením prof. P. Filipa (SIU Carbondale) se bude orientovat na vývoj a využití nanomateriálů na bázi kompozitů aluminosilikát + nanočástice kovů, na charakterizaci otěrových částic emitovaných frikčními procesy a na vývoj metodik pro hodnocení a charakerizaci nanomateriálů ve vzorcích biologických materiálů.

Výrazným subjektem předloženého návrhu je aktivní podpora spolupráce dvou výše uvedených výzkumných skupin, kdy odborníci z oblasti fyzikálních diagnostických metod vstupují do problematiky bionanotechnologií (např. aplikace SPR – surface plasmon resonance – v diagnostice bionanotechnologických materiálů, studium nanomagnetismu v organických látkách atd.) a naopak tým prof. Filipa bude využívat optických a magnetooptických experimentálních sestav pro studium nanočástic kovů a charakterizaci otěrových částic generovaných frikčními procesy.

Aktivita je plánována po celou dobu řešení projektu. Zapojeni jsou v ní členové realizačního týmu pod vedením prof. M. Cady a prof. P. Filipa.

Termín realizace: 1.9.2011.- 31.8.2014