přihlášení

Další odborné a manažerské vzdělávání členů realizačního týmu

Budování a rozvoj kvalitních vědecko-výzkumných týmů je založeno na dalším vzdělávání jejich členů. Základem rozvoje kvalitního týmu je odborné vzdělávání vědeckých pracovníků Institutu fyziky a Centra nanotechnologií VŠB-TUO, ale také rozvoj manažerských dovedností členů týmu.

Odborné vzdělávání bude realizováno formou školení a odborných kurzů. Všechna školení a kurzy úzce tematicky souvisejí s řešením projektu a získané vědomosti a dovednosti členů týmu přispějí ke zkvalitnění výsledků a výstupů samotného projektu. Odborná školení se týkají: nelineární magnetooptiky, mikroskopie atomárních sil, měření a interpretace vibračních spekter, kryogenní techniky a vakuové techniky, měření a interpretace rtg difrakčních dat. Výše uvedená školení považujeme za důležitou součást odborného vzdělávání vědeckých pracovníků týmu, což povede k rozvoji profesních kompetencí jednotlivých členů týmu, zvýšení jejich kvalifikace a následnému využití těchto vědomostí a dovedností v další vědecké práci. Školení se budou konat na pracovištích firem dodávajících přístrojové vybavení pro danou experimentální techniku, případně na jiných vysokých školách (např. Bruker Karlsruhe, Nicolet Praha, VŠCHT Praha, aj.).

V rámci této aktivity proběhne rovněž zaškolení vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti projektového řízení a administrativních pracovníků v oblasti finančních a právních aspektů 7. Rámcového programu EU. V případě projektového managementu proběhnou školení na půdě VŠB-TUO a v případě školení týkajícího se 7. rámcového programu vyjedou členové týmu na školení organizovaná např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Technologickým centrem AV ČR.

Členové realizačního týmu získané zkušenosti a vědomosti budou dále předávat na specializovaných seminářích cílové skupině.

Termín realizace: 1.1.2012 – 30.6.2014