přihlášení

Participace studentů

Navrhovaný projekt bude řešen vědecko-výzkumnými skupinami pod vedením významných vědeckých pracovníků profesora M. Cady a profesora P. Filipa a dvou reintegrujících vědců – profesora Watanabe a profesora Raka.

Cílovou skupinou této aktivity jsou studenti akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Předpokládáme zapojení studentů akreditovaného studijního programu Nanotechnologie a oborů Aplikovaná fyzika materiálů, Ochrana životního prostředí v průmyslu a Environmentální inženýrství. Vedoucími absolventských prací budou členové výzkumného týmu. Studenti zapojení do řešení projektu budou zpracovávat získané výsledky formou semestrálních prací, prezentovat je v anglickém jazyce na pravidelných studentských workshopech konaných jednou ročně s účastí některého ze zahraničních vědců. Studenti budou mít možnost získat zkušenosti s prezentací výsledků v cizím jazyce a získat tak zpětnou vazbu ke kvalitě své práce.

Studenti budou mít v rámci řešení projektu rovněž možnost vycestovat do zahraničí na konference a studijní pobyty na pracovištích v Japonsku, USA, Kanadě aj. Výchova studentů prostřednictvím jejich zapojení do daných výzkumných aktivit umožní rozvinout možnou budoucí spolupráci s nadanými studenty jejich začleněním do výzkumného týmu v budoucích projektech.

Termín realizace: 1.1.2012 – 30.6.2014