přihlášení

Přínosy projektu

Projekt je inovativní v důsledku vytvoření mezinárodního týmu na bázi nanotechnologií pod vedením významné zahraniční vědecké osobnosti, kdy v týmu jsou zahrnuti zahraniční vědečtí pracovníci, reintegrující se čeští vědci a mladí tuzemští pracovníci. Čeští vědečtí pracovníci a studenti VŠB-TUO díky vytvoření tohoto týmu budou mít možnost zapojit se do budované sítě významných mezinárodních vědeckých pracovišť v Evropě, Japonsku, Kanadě a USA a absolvovat zde stáže a studijní pobyty. V rámci projektu budou na VŠB-TUO zváni na krátké návštěvy významní zahraniční vědci, za účelem odborných přednášek pro studenty a vědecké pracovníky. Projekt také přináší realizaci tří pracovních workshopů a jedné mezinárodní konference, kde budou jednak „on-line“ konzultovány dosažené výsledky a komparovány se stavem poznání v zahraničí a jednak budou specifikovány strategické směry výzkumu na další období. Výrazným prvkem projektu je realizace mezinárodních komisí pro obhajoby disertačních prací.

Přidanou hodnotu projektu lze specifikovat následovně: